•   رژیم غذایی خواننده ها و مراقبت ا زحنجره و صدا

  پنجشنبه 04 خرداد 1396 - 21:32:14

  گرچه بطور معمول گروهی ازمراجعان به کلینیک های گفتاردرمانی خوانندگان حرفه ای یا صداپیشگان هستند،معمولاًآسیب شناسان گفتار وزبان آشنایی کمی بااین طیف ازمراجعین دارند چراکه این مراجعین صرفاًبخاطر گرفتگی صداDysphoniaیابی صداییAphoniaبه کلینیک ها مراجعه نمی کنند،انتظاراتبرخی ازاین بیماران بسیارظریف وفنی است.مشکلات خوانندگان باید بصورت کاملاًویژه وباتوجه به مبانی آناتومی وفیزیولوژی وجنبه های فیزیکی وروانشناختی ومبانی موسیقایی مرتبط مورد توجه قرار گیرد.دراین صورت مسلماً جنبه های ظریف  ونامحسوس تری ازصوت باید مورد توجه آسیب شناشان صوت (آسیب شناس گفتارو زبان) قرارگیرد. به همین منظور دانستن مبانی بهداشت صوتی  که درمشاورات باید به خوانندگان گوشزد شود ازاهمیّت بسیاربالایی برخورداراست. این مجموعه به بررسی نکات عمده ای  می پردازد که باعث وارد آمدن آسیب به صدای خوانندگان می شود وهمچنین نکاتی که برای حفظ یابهبود صدای آنها مفید است.  کم شنوایی:

   کم شنوایی اغلب به عنوان عاملی برای مشکلات صوتی مورد توجه قرار نمی گیرد.ازآنجا که مهمترین وسیله برای پس نورد مادرزمینه گفتاروآوازخواندن شنیدن است،اختلال درشنوایی به ویژه درمورد کسی که ازکم شنوایی خود آگاه نیست می تواند منجر به تغییرصداگردد.مهمترین اثراختلال شنوایی دربحث خوانندگی،ناتوانی تشخیص زیرو بمی مناسب است که به صورت خارج شدن ازگام موسیقیایی (ناکوکی) یابه صورت فشارعضلانی وخستگی صوتی تأثیر گذاراست..


  سن:

  شروع فعالیت های جدی درزمینه آوازخواندن ممکن است دردوران کودکی باشد. این که چه زمانی بهترین زمان برای شروع تمرینهای جدی درزمینه آوازخواندن است همواره بحث برانگیز بوده است ولی درحال حاضر اعتقاد براین است که شروع تمرین های ویژه زود هنگام دردوران کودکی بهتراست.تمرین های اولیه باید به کودک بیاموزد تابدون تلاش وتقلا آواسازی کرده وازهرگونه رفتارهای نامناسب صوتیVocal Abuseاجتناب کند. نباید به هنرجوی نابالغ اجازه زیاده روی وخودنمایی بیهوده درفعالیت های آموزشی آوازخواندن داده شود.اکثر افراد کارشناس دراین زمینه معتقد اندکه آوازخواندن واستفاده ازصدا به صورت طاقت فرساهین بلوغ به خصوص درپسران به حداقل رسیده یاازآن اجتناب شود. بلوغ صوتی (رسیدن به کیفیت ثابت بزرگسالی) ممکن است درهر سنّی ازاوایل نوجوانی تادهۀ چهل عمر اتفاق بیافتد.تمایلی که درخوانندگان جوان آسیب زا است این است که صدایشان رابزرگتراز سنشان جلوه گرکنند واین مسأله غالباًباعث اختلال صوتی عملکردیVocal dysfuncteonمی شود.درفرایند سالمندی ،احتملاًآتروفی چین های صوتی درخورتوجه تعیین تغییر است.به نظر می رسد اثرات بالینی فرایند سالمندی درخواننده های زن مشخص ترباشد.بااین همه تغییرات بافتی چین های صوتی درمردان شایع تراست.درسالمندان به طور طبیعی باید منتظر درجاتی از نفس آلودگی،کاهش طیف زیرو بم (وسعت) وسایررخدادهای سالمندی باشیم.بااین همه برخی ازاین تغییرات (مثل لرزش یا زیرو بم یکنواخت) به علّت شرطی  شدن دربارۀ این فرایند است ونه تغییرات زیستی مربوط به این دوران.تظاهرات نامطلوب ازنظرزیبا شناختی سالمندی اغلب قابل برگشت است.

  بیماری های جسمی:

  بیماری های هربخش ازبدن ممکن است دربدن منعکس شود.ضعف درعضلات نواحی شکمی وسینه ای منبع تولیدنیروبرای صداراضعیف می کند.خوانندگان معمولاًسعی می کنندچنین ضعف هایی رابااستفاده ازعضلات ناکارآمد (inappropriate) به ویژه درگردن جبران کنندکه نتیجۀ آن اختلال عملکردی صوتی است.درخوانندگانی که خوب آموزش دیده اند نیز ممکن است مشکلات مشابهی دراثر خستگی ایجاد شود.این مشکلات به خاطر تغییرات مخاطی روی می دهد که دراثر ساعات زیاد تمرین بدون استراحت اتفاق افتاده است.

   

  مصرف داروها1:

  تاریخچه ای ازسوءمصرف الکل احتمال وجود ضعف صوتی رامطرح می کند.مسمومیّت الکلی (Intoxicataion) منجربه عدم هماهنگی وکاهش آگاهی  می شودکه برنامه های منظم پیش بینی شده برای حفظ وبهینه سازی صوت یارونددرمان بیماری های سیستم صوتی رابه تدریج ضعیف می کند (تمرین هارانامنظم می کند).البته همان طورکه درمبحث استفاده نادرست ازصداحین خواندن ذکر شد،بدون ترس خواندن به منظور خودنمایی درمورد مستی حال ازالکل نیز رخ می دهدوخوانندگان چندبرابر توانایی صوتی خود به این دستگاه فوق العاده ظریف وحساس فشاروارد می کنند که این ناآگاهی ازشدت ووسعت خروجی صدا،آسیب های جدی وغیرقابل بازگشتی به حنجره وارد می کند.همچنین برخی ازکارشناسان مخالف مصرف الکل بخاطر اثرگشاد کنندگی رگ ها (Vasodilatort) ومتعاقباًتغییرمخاطی هستند.درهنگام مصرف بیش ازاندازه الکل علاوه براین که باعث گشادی محل اتصال مری به معده ومتعاقباً رفلاکس اسید معدی درطولانی مدّت می شود.گاز اسیدی حاصل ازتبخیر الکل که دراثر برخورد بااسید معده تولید می شود نیزباعث ایجادحالتی ژله ای درچین های صوتی می شود،شبیه به بی حسی عضلانی یا فلج موضعی که خواندن نه تنهای بالارابرای خواننده آسان می سازد که حالتی موقتی ومخصوص به زمان مستی است.قابل ذکراست که خوانندگانی که درمستی آواز میخوانند دیگرهیچ گاه درحالتی که الکل مصرف نمی کنند قادر به دست یابی به قدرت وتوانایی خود درگذشته نخواهند بود.


  مصرف داروها2:

  بیماراغالباًبااستفاده ازآنتی هیستامین سعی درکنترل ترشحات پشت بینی یا سایر علائم آن دارند.اثر خشک کنندگی ضدحساسیت ها ممکن است منجربه کاهش رطوبت چین های صوتی،افزایش عمل صاف کردن گلووایجاد تحریک گردد که منجربه سرفه های مکررمی شود.آنتی هیستامین هابااین وجود ممکن است برای برخی از بیماران صوتی مفید باشد امّامصرف درموردآنهاهم باید بااحتیاط صورت گیرد.وقتی بیماری نیازمند آنتی بیوتیک ازپزشک معالج خود است،مقدار مصرف دارو ونام پزشک معالج باید دقیقاًثبت شود.خوانندگان، هنرپیشگان وسایرگویندگان وصداپیشه هاگاهی اوقات اگرکمی پیش ازاجرای خوددچار گلودرد (Sorethroat) شوند ،شروع به مصرف مقادیرنامتناسبی ازآنتی بیوتیک می کنندکه خشکی مخاط رابه همراه دارد ومعمولاًهم پس ازاجرابه مصرف آن ادامه  نمی دهند،خوب مسلماًاین مسأله بایدکنترل شود.مصرف کوکائین (ازانواع مواد مخدر) می تواند به مقدارزیادی برای مخاط بینی تحریک کننده باشد وعلت تنگی عروق  است وممکن است باتغییر دریافت حسی (Sensorium) یابی حسی موضعی منجر به کاهش کنترل برروی صدا وتمایل استفادۀ نادرست ازصدا شود.برخی ازداروهای ضددرد (ازقبیل آسپرینasprin  وایبوپروفن ibuprofen) ومواردمشابه نیزممکن است ایجاد مشکل صوتی کند.لازم به ذکراست که تمامی که تمامی داروهای شل کننده عضله ک به منظور رفع اسپاسم یاگرفتگی عضلانی مصرف می شوند به علت شل شدن محل اتصال مری به معده دراثر مصرف آنها،باعث افزایش شدیدبازگشت اسید معده به مری ،حلق ودهان(رفلاکس)می شود.  مصرف داروها3:

  مصرف مواد ادرار آور(Duretics)هم دربین برخی ازخوانندگان رایج است.این مواد غالباًتوسط متخصصین زبان وبه دنبال درخواست خوانندگان زن تجویز می شود که خواهان کاهش آب بیش ازحدی هستند که دردورۀ پیش از قائدگی دربدن آنها وجوددارد.ولی این داروها درمان مؤثری برای اختلالات حنجره ای قبل ازقائدگی نیستند چون نمی توانند آب مملوازپروتیین موجوددربافت حنجره راکم کنند.مصرف بدون نظارت این داروها ممکن است ازدست دادن آب (Dehydration) ومتعاقباًخشکی مخاط شوند.درمباحث قبل راجع به آثار زیانبار مصرف قرص های ضد بارداری در زنان صحبت کردیم ازهمین رواستفاده ازهورمون ها بویژه قرص های ضدبارداری باید درحین پرونده گیری پزشک ازبیماران مورد سؤال قرارگیرد.خانم ها غالباًهنگام پاسخ درمورد مصرف دارو به طور معمول به این موارد اشاره نمی کنند (مصرف این قبیل قرص هاراعادی می دانند) ،مصرف ویتامین ها نیز اغلب ذکر نمی شوند.به نظر می رسد بیشترویتامین درمانی ها اثرکمی برروی صداداشته باشد.بااین همه مصرف بالای ویتامین c 5تا6 گرم درروز که برخی ازافراد برای پیشگیری ازعفونت مجاری تنفسی فوقانی خود به کار می برند علاوه بررقیق کردن خون ودر پی آن پرخون شدن اندام ها،ممکن است اثردفع کنندگی جزئی برای آب بدن داشته ومنجر به کاهش آب وخشن شدن صداگردد.  بیماری های فکی_دندانی:

  بیماری های فکی-دندانی بویژه بد کارکردی مفصل گیجگاهی فکی (Temporomandibulairgoint) منجربه افزایش سفتی عضلات سروگردن شده که این افزایش تونوسیته به صورت مستقیم وغیرمستقیم به حنجره انتقال می یابد.انتقال اسپاسم به صورت مستقیم ازطریق اتصالات عضلانی است که بین فک پایین واستخوان لامی وجود دارد واین انتقال به صورت غیرمستقیم از طریق افزایش اسپاسم عمومی عضلانی صورت می پذیرد.این واکنش ها اغلب منجربه کاهش طیف زیروبمی،خستگی صوتی وتغییر درکیفیت صدایاجایگاه آن   می شود چنین انقباضاتی غالباًتؤام بافعالیّت بیش ازحدعضلات زبان بویژه کشیده شدن عقبی زبان می گردد این قبیل رفتارهای پرکارانه (Hyperfunction al) ازطریق اتصالات استخوانی لامی باعث بهم خوردن توازن بین سیستم عضلات داخلی وخارجی حنجره می شود.ناحنجاری های مفصل گیجگاهی فکی اغلب برای نوازنگان سازهای بادی (Wind inctrumentc) ونوازندگان سازهای زهی (Stringc) مثل ویولونیست ها (Violinists) مشکل سازاست.دربرخی موارد ممکن است مشکلات درنتیجه تکنیکی ایجاد شود که برای نواختن ساز به کار می رود.  عفونت مجاری هوایی فوقانی:

  عفونت مجاری هوایی فوقانی سبب التهاب مخاط وتغییر ترشحات مخاطی شده ومخاط را دربرابر ضایعات آسیب پذیرمی کند.سرفه وپاک کردن اخلاط گلونیز برای صداآسیب زا بوده وممکن است باعث بدترشدن گرفتگی صداشود.ترشحات پشت بینی (Postnasaidrip) وحساسیت (Allergy) نیز ممکن است باعث واکنش های مشابهی گردد.به علاوه سینوزیت های عفونی منجربه انتشارالتهاب می گردد وحقیقتاًباعث تغییر صدا بویژه درک بیمار ازصدای خودش میگردد.بیهوده برای جبران التهاب مجاری فوق چاکنایی بدون پسنورد مناسب ازاین اعضامنجربه خستگی حنجره می شود.خواننده ماهر دراین شرایط باید بجا اینکه وضعیت حنجره ومجاری صوتی خودرا ازطریق شنیدن صداحدس بزند،ازطریق حس لامسه وعمقی درون این اندام هاباید آنهارا درک کند(آوازخواندن ازطریق حس کردن بجای شنیدن).
  دود سیگاروقلیان:

  آثار مخرب دودومخصوصاًسیگار وقلیان برمخاط ودستگاه صوتی وتنفسی کاملاًشناخته شده است.هرفردی که دربارۀ سلامت صدایش نگران است باید ازکشیدن یادرمعرض دود بودن پرهیز کند.دود سیگار یاقلیان باعث قرمزی مخاط (Erytherma) ،ادم خفیف والتهاب درسراسر مجاری صوتی می شود.دود سیگار به خودی خود وگرمای ناشی از سیگاردراین تأثیر سوء نقش مهمی دارد.درمورد ماری جوانا ودیگر مواد افیونی  اثر تحریک کنندگی  دودی که بدون فیلتر فروبرده می شود  باعث واکنش های مخاطی قابل ملاحظه  وجبران ناپذیری می شوند که قابل بازگشت نیستند. برخی ازخوانندگان ناچارند که درمحیط های پردود اجرا داشته باشند که این امر همان لطمه ای را به آنها می زند که استعمالمستقیم دخانیات  به آنها وارد می کند.دربرخی سالنها امکاننصب پنکه دربالای صحنه یانصب سیستم تهویه ای وجوددارد که جریان هوارا به شکل ملایمی  به طرف حاضرین هدایت کندوصحنه راخالی ازدود کند.نصب دستگاه های مکنده دود سیگار نیز دربرخی ازسالنهای تئاترمفیدخواهد بود.لازم به ذکر است که دود حاصل از کارکرد وسایلی  همچون بخاری،اجاق ،شومینه، اتومبیلها، کارگاه ها، پالایشگاه های نفتی گازی یاشیمیایی ، کارخانه هاوهم ریزگرد های شهری محصول سایش لاستیک اتومبیلها ولنتهای ترمز بادیسک، که به صورت  نامحسوس درهوای همه کلانشهرهاوجوددارد نیزاز عوامل تخریب شدید سیستم کلی تولیدصدای انسان به شمار می روند که درطولانی مدت قابل بازگشت نیست.  بازگشت اسید معدی وسایر مشکلات دستگاه گوارش:

  لارنژیت ناشی ازرفلاکس یابازگشت اسید معدی(Reflux) درخوانندگان حرفه ای فراوان است.چون آنها دارای فشارشکمی بسیارقوی بوده (چون تمرینهای ویژه دارند) وشیوه زندگی به خصوصی دارند.خوانندگان اغلب شبهااجرادارند،پس ازاجرابااشتهابه صرف شام می پردازند وباشکم پر میخوابند که این امر باعث برگشت اسید معدی به مری ودهان  ونیزمجاری تنفسی می گردد.بازگشت اسید معدی باعث تحریک مزمن غشای آرتنوئیدوچینهای صوتی می شود که این مسأله معمولاًبه همراه سوءهاضمه خودرانشان می دهد.علائم کلیدی این بیماری عبارتند ازمزه تلخ دردهان (Bitter taste) ،بوی بد دهان صبح ها هنگام بیدارشدن ازخواب،خشکی دهان یااحساس درد ناخوشایند درگلو یااحساس ورم درگلو ،گرفتگی صدا ونیز به زمان طولانی برای گرم کردن صدا.آسیب شناس صوت باید درمورد این علائم آگاه بوده ودرمورد آنها پرسش کند.تشخیص این بیماری هم معمولاًمشکل است چونافرادسالها بااین مشکل زندگی  میکنندودیگر به شکل بیماری به آن نمی نگرند.لازم به ذکر است که رفلاکس اسید معدی حتی می تواند باعث ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی وبه خاطر اسیدیته ی بالای اسید معده وباعث پوسیدگی دندانها نیز بشود.درجهت جلوگیری ازآسیب بیشتراسید معده چندنکته اولیه  ضروری به نظر می رسد که ازآن جمله  میتوان به ننوشیدن چای وقهوه ونوشیدنی های کافئین داروگازدار والکل اشاره کرد که درکنار آ« پرهیز ازلم دادن  ودرازکشیدن پس ازهر وعدۀ غذایی  وهم تنظیم تخت خواب باشیبی سی درجه ای هنگام خواب اشاره کرد.هربیماری که فعالیتهای عضلانی شکمی را تغییر دهدمثل سفتی عضلات شکمی ، یبوست واسهال برمسأله حمایت شکمی تأثیر می گذارد که اغلب تأثیرات منفی است ومی تواند منجر به مشکل صوتی برای این افرادشود.'  غذاها1:

  گفته می شود غذاهای مختلفی صوت راتحت تأثیر قرار می دهد.ازدیدگاه سنتی  به خوانندگان توصیه می شود قبل ازاجراازخوردن شیر، بستنی، دوغ وماست اجتناب کنند.به نظر می رسد این غذاها مقدارچسبندگی ترشحات مخاطی را افزایش می دهد.ممکن است دراین میان حساسیت به شیر ووجود کازئین نیزنقش داشته باشند.حذف این غذاهااز رژیم غذایی قبل ازاجرای برنامه ممکن است دربرخی ازاین خوانندگان مفید باشد.شکلات نیز ممکن است همان اثری راداشته باشد ودرمورد شکلات نیز به همین ترتیب باید عمل شود.علاوه براین شکلات همچون نوشابه های کافئین داروقهوه حاوی کافئین بوده که ممکن است رفلاکس راتشدید کرده ویاعلت لرزش صدا (Tremor) شود.باید ازبیماران صوتی درباره خوردن گردو یاپودر فندق وسایر تنقلات نیز سؤال شود چون این مواد دربرخی ازافراد اثراتی مشابه بافراورده های لبنی وشکلات ایجاد می کنند که می تواندبسیارتحریک کننده باشد.تحریک ایجاد شده دراثر مکیده شدن (Aspiration) حتی یک ذره کوچک خارجی به دستگاه تنفس     (به اصطلاح پریدن غذا درگلو)ممکن است شدید باشد بطوری که درمان سریع آن غیرممکن بوده ونمی توان فردرابرای اجرا آماده کرد.همچنین غذاهایی که خیلی به صورت پودر (Highly Spiced هستند ممکن است علّت تحریک مخاطی بوده ولارنژیت ناشی ازرفلاکس راتشدید کنند.ازجمله آنهاپودر نخودچی ،پودر نارگیل وادویه جات به خصوص انواع تند وتحریک کننده اش.قهوه وسایرنوشابه هایی که حاوی کافئین هستند نیزممکن است رفلاکس راتشدید کرده وترشحات راتغییردهند بطوری که فرد نیازبه صاف کردن گلوبه صورت دائمی داشته باشد.غذاهای رژیمی به ویژه رژیمهای غذایی که به سرعت وزن را کاهش می دهند هم ازعوامل شناخته شده درایجاد مشکلات صوتی هستند.    

                                                    

  غذاها2:

  آنچه که مسلم است این است که خوراکیهای چرب وبیش ازحد روغنی حتی ساعاتی قبل ازاجرا می توانند باعث  ایجادافت  کیفیت صدای خوانندگان شوند.بااینکه می دانیم پربودن معده ودستگاه گوارش، حتی غذا خوردن درساعات نزدیک به اجراباعث ایجاد اختلال درایجاد فشار هوا درتنفس شکمی خوانندگان می شود ولی خواننده هایی هستند که مصرف غذای چرب حتی قبل ازاجراتأثیر بسزایی روی کیفیت صدایشان ندارد ولی اینکه درزمان طولانی  کیفیت صدایشان دچارافت می شودیاخیر درابهام است.قابل ذکر است که دود حاصل ازپخت غذای سرخ کردنی ونیز کباب وباربیکیووهمچنین دی اکسید کربن  حاصل ازسوختن ذغال مستقیماًاثری مخرب روی سیستم صوت انسان وحتی دستگاه تنفسی می گذارد وضرر بیشترازایجاد سرفه های حاصل از استنشاق این دود متجه خواننده می شود.ترکیب آبلیمو وچای های سرد (Herbal Tea) برای صدامفیدند.هردوی آنها احتمالاًبه عنوان داروهای آرام بخش (Demulcents) ورقیق کننده ترشحات می توانند بسیار مفید باشند.خوردن غذای زیاد قبل ازآوازخواندن ممکن است مسأله حمایت عضلات شکمی راتحت تأثیر قراردهد یارفلاکس را درهنگام وارد آمدن فشار برای انقباض عضلات شکمی تشدید کند.استفاده نادرست ازصداحین آوازخواندن:به طور کلی شایع ترین خطاهای فنی (Technical Errors) به صورت ایجاد سفتی (Tension) بیش ازحددرزبان، گردن وحنجره، حمایت تنفس شکمی ناکافی وبلندی بیش ازاندازه صدا است.این حالات بیشترروی قطعه هایی اتفاق می افتدکه به دلیل مشکل بودن، تمرین ومرورکمتری روی آنها صورت     می گیرد.ازبعد دیگر، دربرخی موقعیت ها مثل محیط های آکادمیک که رقابت وجوددارد،مربیان وهنرجویان دجار اشتباه می شوند.درچنین محیط هایی مربیان وهنرجویان نباید به فکرخود نماییباصدایشان باشند.مثلاًمربی بخواهد نشان دهد که سطح تمرین ها برای هنرجویان بسیار مشکل است یاآنقدر ساده است که درخور صدای خواننده نیست.همین مسأله می تواند به شکل عاملی درجهت استفاده نادرست ازصدا درآید.گاهی اوقات خوانندگان ازمحدودیت صدایشان ناراحت می باشند.مثلاًبرخی ازافراد درگروه باریتون خوان (Bariton) آرزو می کنند که ایکاش تنور (Tenor) می خواندند وسعی دراثبات این مطلب دارند که نوتهای اکتاوهای بالاتر رانیز به راحتی می توانند بخوانند (Performs).خوانندگان بادیگرمحدودیت ها نیز تصورات مشابهی دارند وبه تلاشی دست می زنند که صدایشان راتبدیل به ماهیتی غیر ازشکل واقعی آن کنند.تمام خوانندگان بیش ازآنچه که آوازمی خوانند صحبت می کنند.اکثر خوانندگان تمرین ناچیزی برای عادت گفتاری خود دارند.حتی اگریک خواننده درهنگام تمرین واجرای کنسرت ها به صورتی بی نقص ازصدای خوداستفاده کند، استفاده نادرست ازصدادرسایر موقعیت هامی تواند عامل ایجاد آسیب به صدا حین آوازخواندن گردد.  ماهیّت تمرینهای صوتی واهمیّت آنها:

  اگریک خواننده قبل ازاین که به طور کامل مراحل مقدماتی خوانندگی را گذرانده باشدوارد دنیای حرفه ای خوانندگی شده باشد اغلب تکنیک های نامطلوبی رابه کار می برد که تغییر دادن آنها مشکل است.استفادی طولانی مدّت ازصدا بدون تمرینهای پایه ای (Fundamental) یاانجام این تمرین هابه صورت نامناسب ممکن است مشکلات صوتی دائمی رادرصدای خواننده ایجاد کند.مدّت زمانی که یک خواننده تعلیم آواز دیده است می تواند شاخص خوبی برای مهارت صوتی وی باشد.اگرتمرینها متناوب بوده یاقطع شده باشد اشکالات فنی مشهودخواهد بود.همچنان شخصی که به مدّت یک یادوسال آموزش آوازدیده اشکالات  فنی قابل توجه تری دارد نسبت به کسی که طی بیست سال این آموزشها رادیده است.آسیب شناس صوت بایدبداند آیاتمرینهای خواننده روزانه است وآیا این تمرینها درروز دریک ساعت مشخص انجام می شود وبه علاوه مدّت هرتمرین چقدر است.معمولاًخوانندگان صدای خود رابمدت ده تا سی دقیقه قبل ازتمرین واجراگرم می کنندوبمدت یک تادوساعت درروز تمرین می کنند.آوازخواندن باصدای گرم نشده  بویژه درصبح زود ممکن است منجربه تغییرات نامحسوسی دروضعیّت عضلات حنجره شود که این تغییرات به صورت نامطلوبی برکیفیت صداتأثیر خواهد گذاشت.  تهیه و گردآوری مطالب : نازلی سلطان زاده - کارشناس موسیقی ، مدرس صدا سازی و آواز

 مطالب مشابه

 نوشتن نقد